Privacybeleid

1. Doel

Dit Charter is opgesteld door Wallrok srl gevestigd in de rue du Développement durable 14 te 7903 Leuze-en-Hainaut, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer: 536.500.268 (hierna “de verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd).

Het doel van dit Handvest is om bezoekers van de website die gehost wordt op www.wallrok.be (hierna de “website” genoemd) te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Dit Handvest maakt deel uit van de wens van de verantwoordelijke om transparant te handelen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene verordening gegevensbescherming” genoemd).

De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en verbindt zich er daarom toe redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder beschreven praktijken, kan hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het postadres of het e-mailadres vermeld in de rubriek “contactgegevens” van dit Handvest.

2. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker dat hij/zij de hieronder beschreven informatie heeft gelezen, dit Handvest aanvaardt en er uitdrukkelijk mee instemt dat de verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de in dit Handvest beschreven methoden en beginselen, zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij via de website en/of ter gelegenheid van de op de website aangeboden diensten meedeelt, verzamelt en verwerkt voor de hieronder aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet.

3. Welke gegevens verzamelen we?

Door de website te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt overeenkomstig de hieronder beschreven methoden en beginselen:

 • zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres;
 • zijn of haar e-mailadres indien de gebruiker dit eerder heeft onthuld, bijvoorbeeld door berichten of vragen op de website te sturen, door met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail te communiceren, door deel te nemen aan discussieforums, door toegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie, enz;
 • alle informatie over de pagina’s die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes en/of registraties op de website, of door toegang tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie.

Wij verzamelen ook de volgende gegevens (indien door u verstrekt):

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres

De controller kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden niet-persoonsgebonden gegevens genoemd omdat ze een bepaalde persoon niet direct of indirect identificeren. Zij kunnen dus voor elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren.

Indien niet-persoonsgebonden gegevens zodanig met persoonsgegevens worden gecombineerd dat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld zolang zij niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld.

4. Verzamelmethoden

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonsgegevens op de volgende manier:

 • Webformulier beschikbaar bij de registratie van de gebruiker

5. Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • om de levering van de aangeboden diensten te beheren en te controleren;
 • het verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • het sturen van gratis monsters of het aanbieden van diensten tegen gunstige voorwaarden;
 • de vragen van de gebruiker te beantwoorden;
 • om statistieken te produceren;
 • om de kwaliteit van de website en de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en/of diensten te verbeteren;
 • om informatie over nieuwe producten en/of diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking door te geven;
 • voor direct marketing doeleinden;
 • een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan verwerkingen uitvoeren waarin dit Handvest nog niet voorziet. In dat geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens opnieuw te gebruiken, om hem op de hoogte te brengen van de wijzigingen en hem de mogelijkheid te bieden dit hergebruik eventueel te weigeren.

6. Houdbaarheid

De voor de verwerking verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. De persoonsgegevens van een klant worden maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de verantwoordelijke voor de verwerking bewaard. Voor bepaalde categorieën van gegevens, zoals verkeersgegevens, gelden kortere bewaartermijnen, die slechts 12 maanden worden bewaard. Wanneer de bewaringstermijn is verstreken, stelt de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet meer beschikbaar zijn.

7. Toegang tot en kopiëren van gegevens

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), gratis de schriftelijke mededeling of een kopie van de hem betreffende persoonsgegevens die zijn verzameld, verkrijgen.

De controleur kan een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt. De gebruiker krijgt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn gegevens.

8. Recht op correctie

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in het deel “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben bewezen (door bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand gratis de rectificatie van zijn persoonsgegevens verkrijgen die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, alsmede de aanvulling ervan indien zij onvolledig blijken te zijn.

9. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker zich te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie en na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, wanneer:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De verantwoordelijke voor de verwerking kan weigeren het recht van bezwaar van de gebruiker uit te voeren wanneer hij het bestaan aantoont van dwingende en legitieme redenen die de verwerking rechtvaardigen en die zwaarder wegen dan de belangen of de rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. In geval van een geschil kan de gebruiker een klacht indienen overeenkomstig het hoofdstuk “Klachten” van dit Handvest.

De gebruiker kan zich, door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in het deel “contactgegevens” van dit Handvest, te allen tijde en na bewijs van identiteit (door bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart), kosteloos en zonder rechtvaardiging verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer zijn gegevens worden verzameld voor doeleinden van direct marketing (met inbegrip van profilering).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

De voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te reageren en de redenen voor het niet reageren op een dergelijk verzoek te vermelden.

10. Recht op beperking van de verwerking

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de hieronder opgesomde gevallen:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en slechts zolang als nodig is voor de controleur om het te controleren;
 • wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking boven verwijdering;
 • wanneer de gebruiker deze, hoewel niet langer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking, nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van zijn wettelijke rechten;
 • de tijd die nodig is om de gegrondheid van een verzoek om verzet van de gebruiker te onderzoeken, met andere woorden de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de gebruiker te controleren.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker informeren wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

11. Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben bewezen (door bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart), vragen dat de hem betreffende persoonsgegevens worden gewist, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking;
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking en/of de gebruiker oefent zijn of haar specifieke recht op bezwaar uit met betrekking tot direct marketing (met inbegrip van profilering);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (van het recht van de Unie of van een lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de verlening van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

Het wissen van gegevens is echter niet van toepassing in de volgende 5 gevallen:

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en op voorwaarde dat het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van de betrokken verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

De voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te reageren en de redenen voor het niet reageren op een dergelijk verzoek mee te delen.

De gebruiker heeft eveneens het recht om, op dezelfde wijze, kosteloos de verwijdering of het verbod op het gebruik te verkrijgen van hem betreffende persoonsgegevens die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn, of waarvan de registratie, mededeling of opslag verboden is, of die langer zijn opgeslagen dan noodzakelijk en toegestaan.

12. Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde commerciële partners, gevestigd in België of in de Europese Unie, die met de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerken in het kader van de marketing van producten of de levering van diensten.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing of wervingsdoeleinden, zal de gebruiker hiervan vooraf in kennis worden gesteld, zodat hij/zij kan kiezen of hij/zij deze verwerking van zijn/haar gegevens door derden al dan niet aanvaardt.

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker zich op elk moment en na het bewijs van zijn identiteit (door bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart) kosteloos verzetten tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden.

De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen na en ziet er in alle gevallen op toe dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens dit Handvest naleven.

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de gebruiker bekend te maken indien een wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie dit noodzakelijk maakt.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie.

13. Gebruik en beheer van “cookies”

Algemene beginselen. Dit artikel geeft informatie over het gebruik van cookies op de website.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website. Deze worden beheerd door de controller.

De website gebruikt cookies om de navigatie nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website, andere worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

De meeste webbrowsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Als de gebruiker zijn beheer wil aanpassen, moet hij zijn browserinstellingen wijzigen. Meer informatie vindt u in het gedeelte “Cookiebeheer” van deze bepaling.

Door de website te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het hieronder beschreven cookiebeheer.

Definitie van cookies. Een “cookie” is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een website tijdelijk of permanent opslaat op de apparatuur van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een ander soortgelijk apparaat) via de browser van de gebruiker. Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie de controller samenwerkt.

Cookies slaan een bepaalde hoeveelheid informatie op, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat afbeeldingen correct worden weergegeven en dat toepassingen goed werken op de website. Andere maken het mogelijk de inhoud en/of de reclame van een website aan te passen aan de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website. De website gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Essentiële of technische cookies: Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de website, een goede communicatie mogelijk maken en bedoeld zijn om de navigatie te vergemakkelijken;
 • Statistische of analytische cookies: Met deze cookies kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en hun surfgedrag zien wanneer zij de website bezoeken. Dit verbetert de navigatie van de gebruiker en maakt het hem gemakkelijker te vinden wat hij zoekt;
 • Functionele cookies: Deze cookies maken specifieke functies op de website mogelijk om de gebruikerservaring en bruikbaarheid te verbeteren, waaronder het onthouden van de voorkeurskeuzes van de gebruiker (bijv. taal);
 • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Ze worden gebruikt om de inhoud en de prestaties van de website te evalueren en te verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, de populairste pagina’s of klikken te identificeren), en om commerciële voorstellen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
 • Tracking cookies: De website gebruikt tracking cookies via Google Analytics, met als doel de controller te helpen bij het meten van de manieren waarop gebruikers interageren met de inhoud van de website, en die strikt anoniem bezoekstatistieken genereert. Deze statistieken stellen ons in staat de website voortdurend te verbeteren en de gebruiker relevante inhoud aan te bieden. De controller gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het verkeer op de website, de herkomst van dit verkeer en de bezochte pagina’s. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De door Google Analytics verzamelde informatie wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de personen die de website bezoeken te identificeren. Voor meer informatie wordt de gebruiker verzocht het gegevensbeschermingsbeleid van Google te raadplegen, beschikbaar op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

De beheerder kan ook cookies en beacons gebruiken om informatie te verzamelen over het surfgedrag van de gebruikers op de verschillende websites en toepassingen die deel uitmaken van zijn reclamenetwerk.

Een beacon is een onzichtbaar beeldbestand dat de navigatie van de gebruiker op een of meer websites en/of toepassingen volgt. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies worden ingesteld door adverteerders wanneer hun advertenties worden weergegeven.

Commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De via commerciële cookies en beacons verzamelde informatie wordt gebruikt om de doeltreffendheid van reclame te meten en om reclame op de website en op andere websites die tot het reclamenetwerk behoren of waarvoor de controller reclamediensten verleent, beter te personaliseren.

De bewaartermijn van cookies varieert naargelang het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt afgesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies 4 jaar.

De controller staat publieke zoekmachines toe de website te bezoeken via spiders met als enige doel de website toegankelijk te maken en de inhoud van de website toegankelijk te maken via hun zoekmachines, zonder dat de controller het recht verleent om de website te archiveren. De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de in dit artikel geformuleerde machtiging te allen tijde in te trekken.

Om aanbiedingen te doen die interessant kunnen zijn voor de gebruiker, kan de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomsten sluiten met reclamebureaus op internet. Zij hebben toestemming gekregen van de verantwoordelijke voor de verwerking om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, kunnen reclamebedrijven ook informatie verzamelen.

Cookiebeheer. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar bij alle browsers kunt u de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn computer/mobiel apparaat plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen te wijzigen. De gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hij bericht krijgt wanneer hij een cookie ontvangt en zo kan beslissen of hij deze al dan niet aanvaardt.

Als de gebruiker bepaalde cookies wil blokkeren en/of beheren, kan hij dat doen door de link te volgen die aan zijn browser is gekoppeld:

Internet Explorer: Aangezien deze browser niet langer door Microsoft wordt gecontroleerd en bijgewerkt, raden wij u ten zeerste aan deze niet langer te gebruiken.
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur
Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Als de gebruiker geen cookies van Google Analytics wenst te aanvaarden, kan hij dit aangeven via de cookiemelding die verschijnt bij zijn eerste bezoek aan de website of door zijn browserinstellingen aan te passen om cookies te weigeren. Om niet langer door Google Analytics gevolgd te worden op een website, wordt de gebruiker uitgenodigd naar de volgende website te gaan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Indien de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar en/of bruikbaar zijn.

14. Beveiliging

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en de verzamelde gegevens te waarborgen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Zij houdt rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De beheerder maakt bij de overdracht of ontvangst van gegevens op de website altijd gebruik van coderingstechnologieën die binnen de IT-sector als industriestandaard worden erkend.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van de op de website ontvangen informatie te voorkomen.

15. Mededelingen per post, elektronisch of telefonisch

Communicatie per post. Indien de gebruiker zijn postadres via de website aan de verantwoordelijke voor de verwerking meedeelt, worden zijn gegevens opgeslagen in het adressenbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking, teneinde op zijn verzoek te reageren en hem op de hoogte te houden van de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en diensten. Tenzij de gebruiker bezwaar maakt, kan de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens van de gebruiker ook doorgeven aan derden (zoals concerns en zakenpartners) voor direct-marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wil dat zijn of haar gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kan hij of zij dit aangeven bij de registratie op de website.

De gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens in het bestand van de verantwoordelijke voor de verwerking raadplegen, corrigeren of verwijderen. Daartoe moet hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “contactgegevens” van dit Handvest, waarbij hij/zij zijn/haar exacte naam en adres (correct gespeld) moet vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

Communicatie per telefoon. Indien de gebruiker zijn telefoonnummer via de website aan de verantwoordelijke voor de verwerking meedeelt, kan hij een telefoontje ontvangen:

 • van de voor de verwerking verantwoordelijke om informatie over zijn producten, diensten of komende evenementen mee te delen;
 • groepen ondernemingen en zakenpartners waarmee de voor de verwerking verantwoordelijke contractueel verbonden is.

Indien de gebruiker dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “contactgegevens” van dit Handvest, waarbij hij/zij eraan moet denken zijn/haar exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden. Le responsable du traitement s’engage à retirer ses données de la liste qu’il partage avec d’autres entreprises ou organisations.

Als de gebruiker zijn mobiele telefoonnummer via de website aan de controller meedeelt, ontvangt hij alleen berichten (SMS/MMS) van de controller die nodig zijn om zijn vragen te beantwoorden of hem te informeren over zijn online bestellingen.

Communicatie via e-mail. Indien de gebruiker zijn e-mailadres via de website aan de voor de verwerking verantwoordelijke meedeelt, kan hij e-mails van de voor de verwerking verantwoordelijke ontvangen om hem informatie te verstrekken over zijn producten, diensten of opkomende evenementen (voor direct-marketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd of dat hij reeds klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke en zijn e-mailadres aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft meegedeeld;

Indien de gebruiker dergelijke e-mails niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “contactgegevens” van dit Handvest, waarbij hij/zij eraan moet denken zijn/haar exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden.

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn contactgegevens te verwijderen uit de lijst die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

De Robinson lijst. Indien de gebruiker geen mailings of telefoontjes wenst te ontvangen van een van de bedrijven op de Robinson-lijst, kan hij/zij contact opnemen met de Robinson-dienst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • www.robinsonlist.be
 • Gratis nummer: 0800 91 887
 • Per post: ABMD, Robinsonlijst, Buro & Design Center, Heizellaan B46, 1020 Brussel.

16. Klachten en grieven

De gebruiker kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Persstraat, 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

17. Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is Mathieu Naslin.

Contactgegevens zijn als volgt: 14 Rue du Développement durable – ZI Europe 2 – 7903 Leuze-en-Hainaut – België.

18. Contactgegevens

Voor elke vraag en/of klacht, met name betreffende de duidelijkheid en toegankelijkheid van dit Handvest, kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • Per email: info@wallrok.be
 • Per post: 14 Rue du Développement durable – ZI Europe 2 – 7903 Leuze-en-Hainaut – België.

19. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit Handvest is het Belgische recht van toepassing.

Elk geschil betreffende de uitlegging of de uitvoering van dit Handvest is onderworpen aan het Belgische recht en valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen.

20. Diverse bepalingen

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit Handvest te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd met een waarschuwing voor de inwerkingtreding ervan. De huidige versie van het handvest dateert van 2/02/2023.